Konkurs „Mistrz ortografii angielskiej”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
– rozwijanie kompetencji komunikacji pisemnej;
– rozwijanie kompetencji rozumienia ze słuchu;
– motywowanie uczniów do samodzielnej pracy nad językiem obcym;
– odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów.

Uczestnicy:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII.

Zasady konkursu:
– Konkurs przeprowadzany jest w formie dyktanda. Tekst dyktanda na każdym poziomie jest inny i odpowiedni do poziomu klasy.
– Konkurs odbywa się on-line przez aplikację Classroom utworzoną dla każdego poziomu klas pod nazwą „Mistrz ortografii angielskiej” (np. „Mistrz ortografii angielskiej” kl.4).
– Uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie u nauczyciela uczącego w danej klasie do 4 marca.
– Konkurs trwa ok. 30 min.
– Uczestnicy konkursu mają obowiązek mieć włączoną kamerę internetową podczas zapisywania tekstu, skierowaną na kartkę, na której piszą. Muszą mieć wyłączone mikrofony.
– Na zakończenie dyktanda nauczyciel czyta ponownie cały tekst.
– W ciągu 5 minut od zakończenia konkursu uczeń przesyła za pośrednictwem Classroom fotografię tekstu dyktanda.

Kryteria oceniania prac:
– Na każdym poziomie wybierany jest „Mistrz”, który popełnił najmniej błędów. Jednak maksymalna liczba błędów, aby zostać „Mistrzem” nie może być większa niż 5.
– Oceniający biorą pod uwagę czytelność tekstu. Wątpliwości co do zapisanych liter (np. u / v / r) traktowane są jako błąd w pisowni.
– Ważna jest czytelność i staranność zapisu, jak i interpunkcja.

Termin konkursu:
8 marca (poniedziałek) godz. 13.55 – klasy IV, nauczyciel prowadzący: Anna Skrzypińska
11 marca (czwartek) godz. 14:00 – klasy V, nauczyciel prowadzący: Iwona Henkel Michalak
10 marca (środa) godz. 15:00 – klasy VI, nauczyciel prowadzący: Iwona Henkel Michalak
8 marca (poniedziałek) godz. 16:20 – klasy VII, nauczyciel prowadzący: Magdalena Dziurla
10 marca (środa) godz. 15:30 – klasy VIII, nauczyciel prowadzący: Magdalena Dziurla

Ogłoszenie wyników konkursu:
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły w zakładce Konkursy oraz w Ogłoszeniach Librusa 20 marca 2021 roku.

Nagrody:
Nagrodami w konkursie są dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla uczniów, którzy uzyskają tytuł „Mistrza ortografii angielskiej”.

Komisja konkursowa:
Iwona Henkel Michalak
Anna Skrzypińska
Magdalena Dziurla

Koordynator konkursu:
Magdalena Dziurla