Konkurs – Czy znasz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego?

I. Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

II. Inicjator konkursu:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach. ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice

III. Cele konkursu:
1. Uczczenie Roku K.K. Baczyńskiego.
2. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy na temat K.K. Baczyńskiego.
3. Rozwijanie zainteresowań literackich, szczególnie poetyckich uczniów.
4. Zachęcanie uczniów do czytania i zdobywania wiedzy.
5. Popularyzacja wartościowej literatury dla uczniów oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
6. Aktywizowanie uczniów do udziału w konkursach oraz wyrabianie nawyku twórczego spędzania czasu.

IV. Uczestnicy:
Uczniowie szkół podstawowych im. K.K. Baczyńskiego klas VI – VIII.

V. Zasady konkursu:
Konkurs przebiega w dwóch etapach: etap szkolny i etap międzyszkolny.

VI. Warunki i przebieg konkursu:
1. Przedmiotem konkursu „Czy znasz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego?” jest znajomość życia i twórczości poety.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych im. K.K. Baczyńskiego.
4. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału koordynatorowi konkursu Krzysztofowi Derejskiemu oraz oddali koordynatorowi skan podpisanej przez opiekunów zgody uczestnictwa.
5. Etap szkolny ma na celu wyłonić pięcioro reprezentantów Szkoły w etapie międzyszkolnym.
6. Etap szkolny w formie quizu Kahoot zostanie przeprowadzony 17.02.2021 r. o godz. 15:45 poprzez wysłanie linku aktywnego przez koordynatora konkursu.
7. Kryteria oceniania prac:
Prace oceniane są przez Inicjatora konkursu.
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C i D, spośród których tylko jedna jest prawidłowa.
9. Do etapu międzyszkolnego przechodzi pięcioro uczniów, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów. W przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów przez kilku uczestników, decydujący będzie czas rozwiązania testu. Wyniki etapu szkolnego zostaną opublikowane poprzez Librus w zakładce Ogłoszenia oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Konkursy dnia 18.02.2021 r.
10. Uczestników etapu międzyszkolnego konkursu zgłasza nauczyciel, wypełniając formularz zgłoszeniowy, dostępny pod adresem: https://zgloszenia.pbw.katowice.pl/index.php/zgloszenia-dokonkursow/czy-znasz-krzysztofa-kamila-baczynskiego.
11. Formularz zawiera następujące dane: imię i nazwisko nauczyciela, adres mailowy nauczyciela, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko ucznia/uczniów. Termin zgłoszeń: 22.01.2021 r. – 18.02.2021 r. Jednocześnie do dnia 18 lutego 2021 r. należy przesłać skany/zdjęcia zgody rodziców/opiekunów prawnych uczniów na udział dzieci w konkursie, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, na adres: icim@pbw.katowice.pl
12. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu online 22 lutego 2021 r. o godz. 12:00. Czas na rozwiązanie testu: 30 minut.
13. Test online będzie składał się z 45 pytań. Każdy uczeń pracuje indywidualnie. Uczestnik konkursu potrzebuje urządzenia z dostępem do Internetu.
14. Link do testu online zostanie przesłany na adres mailowy nauczyciela-opiekuna w dniu 19 lutego 2021 r.
15. Oceny pytań konkursowych dokona komisja konkursowa. O zwycięstwie decyduje suma uzyskanych punktów. W przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów przez kilku uczestników, decydujący będzie czas rozwiązania testu.
16. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora (https://pbw.katowice.pl/) w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu.
17. W związku z panującą w kraju sytuacją epidemiczną, Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i formy przeprowadzenia konkursu, do odwołania lub przerwania konkursu z ważnych przyczyn. Nauczyciele, opiekunowie zostaną o tym poinformowani drogą mailową.
18. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. U. UE.L. 2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.).
19. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

VII. Nagrody:
1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
2. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc etapu międzyszkolnego otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy przygotowane przez Inicjatora konkursu.
3. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub doręczone osobiście na adres szkoły laureata.
4. Sponsorami nagród rzeczowych są firmy SOPRA STERIA POLSKA z siedzibą w Katowicach oraz SII POLSKA z siedzibą w Katowicach. VI. Postanowienia końcowe: Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Herich, Anna Krzempek, Barbara Michałek, Anna Musiał, Wydział Informacji, Promocji i Współpracy ze Środowiskiem PBW w Katowicach, tel.: 322583838 wewn. 21, e-mail: icim@pbw.katowice.pl.

Koordynator konkursu:

Krzysztof Derejski