III Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas ósmych Miasta Poznania i okolic pod honorowym patronatem WKO

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica w Poznaniu

Cele konkursu:
 popularyzowanie wiedzy matematycznej wśród uczniów szkół podstawowych,
 wykrywanie uzdolnień matematycznych,
 inspirowanie i rozwijanie zainteresowań,
 motywowanie do poszerzania swoich wiadomości i umiejętności,
 mobilizowanie do samodzielnej i systematycznej pracy,
 podnoszenie poziomu stosowania wiedzy matematycznej,
 wspieranie rozwoju i talentów matematycznych.

Uczestnicy:
Uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej.

Zasady konkursu:
Konkurs składa się z trzech etapów: eliminacji szkolnych, etapu rejonowego oraz finału.

ETAP SZKOLNY
1. Chęć udziału w konkursie uczniowie klas ósmych zgłaszają wysyłając maila do nauczyciela matematyki do 24 listopada 2020r.
2. Eliminacje szkolne przeprowadzone zostaną 1 grudnia 2020r. (wtorek) o godz. 16:15 na terenie szkoły SP 89 w Poznaniu.
Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 5 listopada 2020 zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 §2 p.7 dyrektor szkoły, może udostępnić pomieszczenia w szkole, w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.22ust.2pkt8 ustawy z dnia 7września 1991r. o systemie oświaty.
3. Eliminacje szkolne przeprowadzone zostaną tylko w formie pisemnego testu. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 60 minut.
4. Do etapu rejonowego kwalifikuje się uczestnik, który otrzymał minimum 85% ogólnej liczby punktów możliwych do uzyskania w etapie szkolnym, przy czym nie więcej niż trzech najlepszych uczestników etapu szkolnego. W przypadku równej liczby punktów uzyskanej przez więcej niż trzech uczniów punktów szkolna komisja konkursowa przeprowadzi dodatkowe eliminacje.

ETAP REJONOWY I FINAŁOWY
Organizacja konkursu uwzględnia warianty funkcjonowania szkół w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia COVID-19 na danym terenie: tylko wariant A –tradycyjna forma kształcenia. W przeciwnym przypadku konkurs zostanie odwołany, a informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły.

ETAP REJONOWY
1. Etap rejonowy odbędzie się 7 lutego 2021 r. (piątek) o godzinie 14:00 w SP 19 w Poznaniu, os. Oświecenia 1.
2. Etap rejonowy składać się będzie z testu z zadaniami zamkniętymi. Czas na rozwiązanie testu wynosi 60 minut.
3. Do finału kwalifikują się uczestnicy, którzy uzyskają minimum 90% punktów możliwych do zdobycia.

ETAP FINAŁOWY
1. Etap rejonowy odbędzie się 7 lutego 2021 r. (piątek) o godzinie 15:45 w SP 19 w Poznaniu, os. Oświecenia 1.
2. Etap rejonowy składać się będzie z jednej części – czterech zadań otwartych. Maksymalna liczba punktów do zdobycia jest jednakowa, jak w części rejonowej. Czas na rozwiązanie zadań wynosi 60 minut.
3. Laureatem konkursu matematycznego zostaje uczestnik, który uzyskał największą sumę punktów z etapu rejonowego i etapu finałowego.
4. W przypadku nieuzyskania w I etapie przez żadnego uczestnika wymaganych 18 punktów lub gdy co najmniej 18 punktów uzyska niewielu uczestników, komisja może zakwalifikować do II etapu najlepszych uczestników, którzy otrzymali mniej niż 18 punktów. Decyzja komisji jest ostateczna.
5. Po III etapie komisja sporządza protokół, powiadamia szkoły o laureatach drogą elektroniczną – za potwierdzeniem odbioru, sporządza wykaz laureatów i finalistów.
Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 5 dni od zakończenia konkursu na stronie internetowej www.sp19poznan.pl
Podczas eliminacji uczniowie nie korzystają z kalkulatorów. Uczniowie biorący udział w konkursie posiadają ważną legitymację szkolną i zgodę na przetwarzanie danych.
Ze względu na zagrożenie epidemiczne, podczas przeprowadzania konkursu na poszczególnych stopniach, należy bezwzględnie stosować się do zasad i procedur obowiązujących w danej szkole, zgodnych z wytycznymi MEN i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

Nagrody:

Laureatom i finalistom dyplomy oraz nagrody zostaną wręczone w terminie ustalonym przez SP 19 w Poznaniu.
Wszyscy uczniowie biorący udział w etapie szkolnym konkursu otrzymają 3 punkty w kategorii zachowanie oraz ocenę celującą, bardzo dobrą lub „+” z matematyki.
Uczniowie, którzy zakwalifikują się do etapu rejonowego otrzymają 10 punktów w kategorii zachowanie oraz ocenę celującą, bardzo dobrą lub „+” z matematyki.

Koordynatorzy konkursu:
Anna Izydorczyk
Hanna Jasiczak
Anna Szymczak
Agata Rozmus