EKONOMICZNY KLUCZ DO PRZYSZŁOŚCI 2020

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 „Dębinka”, ul. Grabowa 33, 61-473 Poznań

Cele konkursu:
– popularyzacja wiedzy ekonomicznej wśród uczniów szkoły podstawowej,
– rozwijanie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 6-8 szkoły podstawowej.

Zasady konkursu:
Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i międzyszkolnego.
Na poszczególnych etapach konkursu uczniowie rozwiązują test konkursowy, który może składać się zarówno z zadań otwartych i zamkniętych.
Do etapu międzyszkolnego konkursu kwalifikuje się dwoje uczniów, którzy na etapie szkolnym uzyskali największą liczbę punktów
Na etapie międzyszkolnym uczniowie dodatkowo wykonują zadanie praktyczne.
Testy obejmują podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, w tym tematy poruszane w trakcie wykładów adresowanych do uczestników, które zostaną przeprowadzone w ramach działań Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a także podanej literatury podstawowej.
Do udziału w konkursie uczestnicy przygotowują się samodzielnie.
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału u nauczyciela matematyki w terminie do 21.11.2019r. Wraz ze zgłoszeniem należy oddać zgodę na udział w konkursie, która stanowi załącznik nr 1.
Szkoła może przystąpić do etapu szkolnego, jeśli weźmie w nim udział nie mniej niż czworo uczniów.

Termin i miejsce konkursu:
– etap szkolny odbędzie się w dniu 9 marca 2020r. (poniedziałek) o godz. 13.00. Ogłoszenie wyników etapu szkolnego konkursu w formie komunikatu, w wersji papierowej lub elektronicznej w ciągu 3 dni roboczych od daty przeprowadzenia etapu szkolnego konkursu.
– etap międzyszkolny konkursu odbędzie się w dniu 8 maja 2020r. (piątek) w Społecznej Szkole Podstawowej nr 3 „Dębinka” w Poznaniu, godzina rozpoczęcia etapu zostanie podana w osobnym komunikacie.

Kryteria oceniania prac:
Etap szkolny: Szkolna Komisja Konkursowa oceni prace według przysłanych przez inicjatora konkursu kryteriów oceniania.
Etap międzyszkolny: Inicjator konkursu sprawdzi poprawność udzielonych na teście odpowiedzi. W części drugiej ocenie podlegać będą m.in.: kreatywność, oryginalność pomysłów podejmowanych działań, wartość merytoryczna, walory językowe/poprawność językowa, atrakcyjność prezentacji. Wyniki części teoretycznej i praktycznej sumuje się uzyskując wynik końcowy.

Nagrody:
Tytuł Laureata Konkursu uzyskują zdobywcy 1, 2 i 3 miejsca. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają 5 punktów w kategorii zachowanie oraz ocenę celującą, bardzo dobrą lub „+” z matematyki.

Szkolna Komisja Konkursowa i koordynatorzy konkursu:
Anna Izydorczyk
Hanna Jasiczak
Anna Szymczak
Katarzyna Węcławiak

Zgoda na udział w konkursie
Regulamin konkursu
List przewodni