Regulamin „Konkursu wiedzy o Irlandii i św. Patryku”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
● rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów i narodów posługujących się językiem angielskim,
● zachęcenie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych,
● wzbogacenie wiedzy o świecie, w tym o krajach i regionach, w których mówi się językiem angielskim.

Uczestnicy:
Uczniowie klas IV-VIII

Zasady konkursu:
● Konkurs zostanie przeprowadzony 25 marca 2021r.
● Konkurs ma formę testu, a pytania sformułowane są w języku polskim.
● Uczniowie zgłaszają chęć udziału w konkursie u nauczyciela języka angielskiego uczącego w danej klasie do 19 marca 2021r. wysyłając
wiadomość mailową w Librusie lub na adres: magdalena.dziurla@sp89poznan.edu.pl, anna.skrzypinska@sp89poznan.edu.pl, iwona.henkel@sp89poznan.edu.pl
● Test zawiera pytania zamknięte i otwarte i obejmuje zagadnienia dotyczące wiedzy ogólnej z zakresu wiadomości o Irlandii i św. Patryku.
● Konkurs trwa 45 minut.
● Uczestnicy konkursu mają obowiązek mieć włączoną kamerkę internetową podczas trwania konkursu skierowaną na kartkę, na której piszą.
● W ciągu 5 minut od zakończenia konkursu uczeń przesyła fotografię wypełnionego arkusza konkursowego udostępnionego w przygotowanym
Classroomie.

Kryteria oceniania prac:
● Arkusze konkursowe są oceniane przez komisję konkursową.

Termin i miejsce konkursu:
● 25.03.2021r. o godz. 16:00 test zostanie udostępniony on-line poprzez
platformę Google Classroom.
● Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz w
dzienniku elektronicznym Librus dnia 31.03.2021r.

Komisja konkursowa:
Magdalena Dziurla
Anna Skrzypińska
Iwona Henkel-Michalak

Nagrody:
Nagrodami dla finalistów konkursu są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Koordynator konkursu:
Iwona Henkel-Michalak

Regulamin konkursu logopedycznego pt. „Razem z wiosną zrób minę radosną”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu.

Cele konkursu:
• motywowanie do wspólnej zabawy i ćwiczeń artykulacyjnych,
• umożliwienie dzieciom prezentacji swoich umiejętności twórczych, plastycznych,
• rozwijanie i kształtowanie wyobraźni twórczej oraz kreatywności u dzieci.

Uczestnicy:
• Uczniowie klas I-III.

Zasady konkursu:
1.Zadaniem uczestników jest zaprezentowanie swojej najzabawniejszej miny z udziałem buzi i języka za pomocą rysunku, zdjęcia, grafiki komputerowej bądź kolażu.
2.Praca powinna zwierać informacje: imię, nazwisko oraz klasę, do której uczennica/uczeń uczęszcza.
3.Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikację zgłoszonych prac na stronie internetowej szkoły.

Forma i technika pracy:
Praca powinna być wykonana w formacie A4, dowolną techniką w płaszczyźnie płaskiej.

Kryteria oceniania prac:
• zgodność pracy z tematem,
• walory estetyczne pracy,
• kreatywność.

Termin i miejsce konkursu:
• Od 05.03.2021r. do 26.03.2021 r.
• Zdjęcia pracy konkursowej należy przesłać w wyznaczonym terminie do koordynatora konkursu na adres agnieszka.brzakala@sp89poznan.edu.pl.
• 29.03.2021 r. – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej szkoły w zakładce Konkursy oraz w ogłoszeniach Librusa.

Komisja konkursowa/jury:
Agnieszka Brząkała
Anna Skorupska

Nagrody:
• Dyplomy, nagrody rzeczowe dla finalistów.

Regulamin konkursu logopedycznego pt. „Łamańce językowe”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu.

Cele konkursu:
• pobudzanie aktywności twórczej dzieci w dziedzinie poezji,
• dążenie do poprawności językowej,
• rozwijanie umiejętności werbalnych,
• dbanie o prawidłową wymowę i czystość językową.

Uczestnicy:
• Uczniowie klas IV-VIII.

Zasady konkursu:
1. Uczeń ma za zadanie samodzielnie napisać wiersz. Treść wiersza powinna zawierać wyrazy z głoskami trudnymi artykulacyjnie.
2. Można wybrać jedną grupę głoskową, np. [sz, ż, cz, dż], [ś, ź, ć, dź] lub jedną głoskę np. [r], [ż], [ć].
3. Tematyka powinna dotyczyć wiosny, natomiast forma i długość wiersza jest dowolna. Mile widziane są ilustracje.
4. Z tyłu pracy należy umieścić imię i nazwisko oraz klasę, do której uczennica/uczeń uczęszcza.
5. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikację zgłoszonych prac na stronie internetowej szkoły.

Kryteria oceniania prac:
• treść wiersza,
• poprawność językowa,
• poziom trudności werbalnej,
• ogólny wyraz artystyczny.

Termin i miejsce konkursu:
• Od 05.03.2021r. do 26.03.2021 r.
• Prace należy przesłać w wyznaczonym terminie do koordynatora konkursu na adres agnieszka.brzakala@sp89poznan.edu.pl.
• 29.03.2021 r. – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej szkoły w zakładce Konkursy oraz w ogłoszeniach Librusa.

Komisja konkursowa/jury:
Agnieszka Brząkała
Małgorzata Graczyk

Nagrody:
• Dyplomy, nagrody rzeczowe dla finalistów.

Kangur matematyczny – zmiana terminu konkursu

Informujemy, że Centralny Komitet Organizacyjny Konkursu „Kangur Matematyczny” przesuwa termin zawodów konkursu na dzień 22. kwietnia 2021r. na godzinę 9:00. Planowane jest zorganizowanie konkursu na terenie szkoły.
Dla uczniów, którzy zgłosili się do Konkursu, a nie będą mogli wziąć w nim udziału z powodu zamknięcia szkół, Centralny Komitet Organizacyjny rozważy możliwość rozwiazywania zadań konkursowych za pośrednictwem Internetu.

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego pt. ,,WIELKANOCNY KICAJ” dla uczniów klas 1-3

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
1. Kultywowanie, pielęgnowanie i propagowanie tradycji Świąt Wielkanocnych.
2. Pobudzenie zdolności artystycznych w zakresie wykonywania przestrzennych form nawiązujących do tradycji
i ozdób wielkanocnych.
3. Poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
4. Promowanie twórczych dokonań młodych artystów.

Uczestnicy:
Uczniowie klas I-III

Zasady konkursu:
1. Zadaniem uczestników jest wykonanie zajączka wielkanocnego w formacie przestrzennym, dowolną techniką plastyczną.
2. Zajączka można wykonać z dowolnych materiałów np.: masy papierowej, plasteliny, modeliny, gliny papieru, tkanin wytworów natury (siano, słoma, gałęzie, kora drzew), sznurków, włóczki, waty itp.
3. Prace należy wykonać samodzielnie (bez wkładu pracy dorosłych).
4. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej, którą należy zaopatrzyć w metryczkę (imię i nazwisko oraz klasa).
5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu oraz zgodą na upublicznianie prac na stronie internetowej Organizatora i danych osobowych.

Kryteria oceniania prac:

– zgodność z tematem konkursu;
– oryginalność;
– pomysłowość;
– pracochłonność techniki zdobienia;
– wykorzystane materiały;
– efekt wizualny;
– estetyka pracy.

Termin konkursu:
Od 01.03.2021 r. do 22.03.2021 r.
Prace konkursowe należy oddać do koordynatora konkursu w sali 23 lub zostawić w portierni.

Dodatkowe informacje:
Prace mogą zostać oddane autorom.

Ogłoszenie wyników:
26.03.2021 r. na stronie internetowej SP89 w zakładce „KONKURSY”.

Nagrody:

Dyplomy dla finalistów, nagrody rzeczowe.

Komisja konkursowa/jury:

Anita Orzechowska
Sylwia Wiśniewska

Koordynator konkursu:
Anita Orzechowska

Puszka dla Puszka – podziękowanie

Wszystkim Miłośnikom Zwierząt serdecznie dziękujemy za włącznie się w zbiórkę pokarmów dla kociaków.
W piątek 26.02.2021 r. wszystkie produkty zostały dostarczone do Schroniska Azorek w Obornikach.
Przekazujemy wdzięczne mrauuuu, mrauuu, od Puszków, Mruczków, Łatków i innych kotków.

Członkowie Samorządu Uczniowskiego
i Szkolnego Klubu Wolontariatu wraz z opiekunami.

Wyniki finału konkursu „ZAGADKOWY ZAWRÓT GŁOWY”

Dnia 26 lutego 2021 r. odbył się finał konkursu „ZAGADKOWY ZAWRÓT GŁOWY”.

Z przyjemnością ogłaszamy zwycięzców :
I MIEJSCE
DARIA KINSTLER kl. 3c
JULIA URBAŃSKA kl. 3a
TYMON BACA kl. 3a

UZASADNIENIE – informujemy, że w wyniku rozgrywki finałowej, biorący w niej udział finaliści zdobyli taką samą liczbę punktów i tym samym wywalczyli równorzędne I miejsce.
Gratulujemy zwycięzcom wysokiego poziomu umiejętności logicznego myślenia.

Informujemy, że nagrody zwycięzcom i wyróżnienia dla uczestników konkursu wręczone będą w poniedziałek 8 marca br. o godz. 11.30 w Miętowym Zakątku (stołówka szkolna).

Komisja konkursowa:
Katarzyna Megger
Agnieszka Lesicka