Święto Szkoły

Z okazji Święta Szkoły, które będziemy obchodzić 21 lutego, wszystkie klasy 4-8 prosimy o wykonanie plakatów – kolaży pt. „My w Osiemdziesiątce Dziewiątce” Wasze prace wykonane w dowolnej technice, ale w formacie 50 cm x 70 cm zawisną w szkolnej galerii. Prace prosimy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 14 lutego.

Klasy 1-3 prosimy o wykonanie laurek – życzeń dla Osiemdziesiątki Dziewiątki. Prace te ozdobią korytarz na parterze. Termin wykonania prac to również 14 lutego.

Konkurs Logicznego Myślenia

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Centrum Edukacji Szkolnej

Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród dzieci,
– rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
– możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności matematycznych,
– propagowanie kultury matematycznej,

Uczestnicy:
Uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej.

Zasady konkursu:
Konkurs ma charakter jednorazowego testu: bez eliminacji, testów wstępnych, testu finałowego.
Konkurs polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 26 pytań testowych, na co przeznaczone jest 55 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.
Konkurs przeprowadzany jest w szkole podstawowej w dwóch kategoriach:
• klasy 4, 5 i 6 – poziom 2
• klasy 7 i 8 – poziom 3
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału nauczycielowi matematyki i opłacili koszt udziału w konkursie w kwocie 10 zł w terminie do 20.01.2020 roku.

Kryteria oceniania prac:
Prace oceniane są przez Inicjatora konkursu.
Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Wśród podanych do pytań odpowiedzi żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być prawidłowe. Każdy uczeń przed konkursem otrzymuje tyle punktów, ile ma decyzji do podjęcia, tzn. 4 razy więcej niż pytań. Za każdą poprawną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów. Odpowiedzi zakreślane są na oddzielnej karcie odpowiedzi.

Wyniki podane zostaną do dnia 24.04.2020 r.

Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się 28-02-2020 roku (piątek) w Szkole Podstawowej nr 89 w Poznaniu.

Nagrody:

Nagrody dla zwycięzców i uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia zostaną rozdane wśród uczniów zasadach (niezależnie od ilości osób na danym miejscu):
• miejsce 1: Grawerowany dyplom „Arcymistrza Logicznego Myślenia” oraz nagroda książkowa;
• miejsca od 2 do 5: Dyplomy „Mistrza Logicznego Myślenia” oraz nagrody książkowe;
• miejsca od 6 do 10: Dyplomy „Mistrza Logicznego Myślenia”;
• miejsca od 11 do 15: Dyplomy „Eksperta Logicznego Myślenia”;
• miejsca poniżej 15: Dyplomy uznania.

Koordynatorzy konkursu:
Anna Izydorczyk
Hanna Jasiczak
Anna Szymczak
Katarzyna Węcławiak

Wyniki szkolnego konkursu ortografii angielskiej „Spelling Master.”

Z ogromną przyjemnością podajemy wyniki szkolnego konkursu ortografii angielskiej „Spelling Master”.
Mistrzami ortografii angielskiej w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali:
Szymon Strzelecki – kl. IVb – Mistrz ortografii angielskiej w klasach czwartych,
Mikołaj Pasierbek – kl. Vd – Mistrz ortografii angielskiej w klasach piątych,
Wojciech Kopka – kl. VIb – Mistrz ortografii angielskiej w klasach szóstych,
Jakub Majdański – kl. VIIb – Mistrz ortografii angielskiej w klasach siódmych,
Michał Pietrowicz – kl. VIIIa – Mistrz ortografii angielskiej w klasach ósmych.

Gratulujemy laureatom i dziękujemy za udział w konkursie.

Międzynarodowy konkurs „Kangur matematyczny”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Stowarzyszenie „Kangourou Sans Fronti`eres”

Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród dzieci,
– rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
– możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności matematycznych,
– propagowanie kultury matematycznej,
– sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 2-8 szkoły podstawowej.

Zasady konkursu:
Konkurs ma charakter jednorazowego testu: bez eliminacji, testów wstępnych, testu finałowego. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

Konkurs przeprowadzany jest w szkole podstawowej w czterech kategoriach:
Żaczek — klasy 2,
Maluch — klasy 3 i 4,
Beniamin — klasy 5 i 6,
Kadet — klasy 7 i 8.

Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału oraz oddali podpisaną przez opiekunów zgodę uczestnictwa nauczycielowi matematyki (kl.4-8) lub wychowawcy (kl. 2-3) i opłacili koszt udziału w konkursie w kwocie 10 zł w terminie do 20.01.2020 roku.

Kryteria oceniania prac:
Prace oceniane są przez Inicjatora konkursu.

Do każdego zadania w każdej kategorii dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

Wyniki podane zostaną do dnia 19.05.2020 r.

Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się 19.03.2020 roku (czwartek) w Szkole Podstawowej nr 89 w Poznaniu.

Nagrody:
Komitety Regionalne przyznają następujące rodzaje nagród:
• nagrody dla laureatów Konkursu,
• nagrody za bardzo dobry wynik w Konkursie,
• nagrody za wyróżnienie.
Definicję laureata oraz wytyczne dotyczące definiowania przez Regionalne Komitety Organizacyjne wyniku bardzo dobrego i wyróżnienia formułuje corocznie Komitet Organizacyjny Konkursu.

Koordynatorzy konkursu:
Anna Izydorczyk
Hanna Jasiczak
Katarzyna Nyczak
Anna Skorupska
Anna Szymczak
Katarzyna Węcławiak

Regulamin konkursu
Zgoda na udział w konkursie

Ogólnopolski konkurs etyczny „Inny – nie znaczy gorszy”

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdańsku

Cele:
– zainteresowanie uczniów problematyką etyczną;
– zwiększenie świadomości uczniów na temat tolerancji;
– rozwijanie uzdolnień plastycznych;
– popularyzacja formy plakatu.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej

Tematyka konkursu:
Należy wykonać plakat w formacie A3 ilustrujący hasło „Inny – nie znaczy gorszy”. Oprócz ilustracji na plakacie powinno być zamieszczone hasło „Inny – nie znaczy gorszy”, które może być wydrukowane, napisane odręcznie, wyklejone, przyozdobione w dowolny sposób.

Plakat powinien zawierać hasło promujące oraz propozycję graficzną. Plakat jest gatunkiem artystycznym grafiki użytkowej stosowanej w komunikacji wizualnej, z odpowiednią kompozycją plastyczną, fotografią, napisami. Plakat nie tylko informuje, ale przede wszystkim namawia, zachęca, wzywa czy przekonuje. Elementy graficzne co najmniej dorównują informacji tekstowej, z reguły jednak dominują. Napisy są często przetworzone artystycznie.

Technika: dowolna (może zawierać odstające elementy).

Format: tylko A3

Kryteria oceny prac:
– zgodność z tematem;
– estetyka wykonania;
– kreatywność w doborze materiałów;
– gama kolorystyczna;
– pomysłowość i ciekawe ujęcie tematu.

Autorem pracy może być tylko jedna osoba.

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie plakaty autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.

Termin dostarczania prac: do 20 lutego 2020 r.

Miejsce dostarczania prac: ŚWIETLICA GÓRNA.

Opiekunowie konkursu: Anita Orzechowska, Anita Socha.

Postanowienia końcowe:
Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu i z wyrażeniem zgody na opublikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników. Każda praca powinna być zaopatrzona w kartę zgłoszenia.

Wyniki Konkursu „Inny – nie znaczy gorszy” będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły http://sp6.edu.gdansk.pl

Organizator Konkursu przewiduje dla zwycięzców. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą.

Prace przechodzą na własność organizatora i zostaną wyeksponowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdańsku. Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie, bez karty zgłoszeń – nie będą brane pod uwagę. Organizator traktować będzie prace z największą starannością, jednak nie bierze odpowiedzialności za ich zaginięcie bądź uszkodzenie podczas transportu pocztowego.

„RYSOWANIE NA EKRANIE – w kręgu bożonarodzeniowych tradycji”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 27 w Rzeszowie.

Przedmiot konkursu:
Wykonanie pracy graficznej w programie graficznym PAINT przedstawiającej ciekawą autorską ilustrację.

Cele konkursu:

– rozwijanie u uczniów umiejętności twórczego wykorzystania grafiki komputerowej,
– wprowadzenie dzieci w świat wartości takich jak: rodzina, kultywowanie tradycji
związanych z Bożym Narodzeniem.
– uwrażliwienie dzieci na powyższe wartości.

Regulamin konkursu:
1. Grupa wiekowa: uczniowie z klas II – III.
2. Praca wykonana w edytorze graficznym PAINT: autorska, bez nadmiernego wstawiania gotowych elementów typu: ClipArt, Autokształty, obrazki.
3. Ocenie podlegać będzie: kompozycja, zgodność z tematem, wykorzystanie narzędzi programu Paint.
4. Chęć wzięcia udziału w konkursie należy zgłosić u opiekuna konkursu p. Anity Orzechowskiej przez dziennik elektroniczny. Maksymalna liczba uczestników, jaka może reprezentować naszą szkołę w konkursie to 5 uczniów.
5. Pliki zapisane pod nazwą: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko n-la opiekuna konkursu należy przesłać na adres: anitaorzechowskasp89@wp.pl do dnia 24.01.2020 r.
6. Jury, powołane przez Organizatora, przyzna nagrody oraz wyróżnienia. Nagrody będzie można odebrać osobiście lub zostaną przesłane pocztą.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 5 lutego 2020 r.
O wynikach konkursu powiadomimy telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
8. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora, są zbierane do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, w szczególności w celu publikacji listy laureatów konkursu.

Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac oraz do celów promocyjnych.
2. Autor zgłaszając prace na konkurs zaświadcza, że:
– zgłoszoną do konkursu pracę wykonał osobiście i nie brała ona udziału w innym konkursie,
– akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu,
– wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
– wyraża zgodę na publikację zgłoszonych do konkursu prac.