REGULAMIN MIĘDZYŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,FIGLARNY MIŚ’’

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu.

Cele konkursu:
– zachęcenie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu wraz z rodziną;
– rozwinięcie dziecięcej wyobraźni;
– promowanie twórczych dokonań młodych artystów;
– upowszechnienie wśród dzieci Światowego Dnia Pluszowego Misia;
– przybliżenie dzieciom historii Pluszowego Misia;
– inicjowanie zainteresowań czytelniczych.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 1-8 uczęszczający do świetlicy szkolnej.

Zasady konkursu:
– praca plastyczna polega na wspólnym, rodzinnym uszyciu przestrzennego Misia z dowolnego
materiału;
– wielkość Misia mierzona sercem autora;
– każda szkoła biorąca udział w konkursie może zgłosić dowolną ilość prac;
– do każdej pracy należy dołączyć metryczkę imię i nazwisko oraz wiek autora, nazwa i adres placówki,
e-mail placówki;

Kryteria oceniania prac:
– zgodność z tematem konkursu;
– oryginalność;
– pomysłowość;
– wykorzystane materiały;
– estetyka pracy.

Termin i miejsce konkursu:
Prace należy składać osobiście do świetlicy górnej lub za pośrednictwem poczty do dnia 15.11.2019 r. na adres placówki:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego
ul. Sochaczewska 3
60-645 Poznań
Z dopiskiem Świetlica konkurs ,,Figlarny Miś’’
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora do dnia 25.11. 2019 r.

Nagrody:
Dyplomy i nagrody dla wyróżnionych placówek za miejsca 1-3, zostaną przyznane w dwóch kategoriach klasowych; I-III, IV-VIII.

Postanowienia końcowe:
Wszystkie prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Prace dostarczone na konkurs nie będą zwracane. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów Uczestnika na umieszczenie jego danych osobowych, ujawnionych w czasie trwania i w ramach konkursu, w bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu (w związku z ogłoszeniem danych Uczestników, którym zostały przyznane nagrody) oraz wyrażenie zgody na upublicznienie pracy na szkolnej wystawie oraz stronie internetowej Organizatora. Za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na upublicznienie pracy uznaje się zgłoszenie pracy do konkursu.

Koordynatorzy konkursu:
Anita Orzechowska
Anita Socha