Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów klas 1-3 SP „Jesień w oczach dziecka”

Drodzy Uczniowie,
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów klas 1-3 SP „Jesień w oczach dziecka”. Organizatorem konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach.
Zadaniem uczestników jest wykonanie prac plastycznych pod hasłem: „Jesień w oczach dziecka”. Głównym założeniem konkursu jest zwrócenie uwagi uczniów na piękno i szeroką gamę barw jesiennego krajobrazu.

Cele konkursu
– Promocja twórczej działalności plastycznej uczniów.
– Rozwijanie zdolności plastycznych i ekspresji twórczej.
– Twórcza wymiana doświadczeń plastycznych.
– Zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas jesiennej przyrody.

Warunki uczestnictwa
Prace należy wykonać indywidualnie i samodzielnie w dowolnym formacie i technice płaskiej.
Do każdej pracy należy dołączyć zgodę opiekunów oraz metryczkę wg załączonego
do regulaminu wzoru (prace nieczytelnie opisane lub z brakami w danych – zostaną odrzucone)

Wzór metryczki
Imię i nazwisko
Klasa
Tytuł pracy
Adres placówki, telefon kontaktowy
E-mail(dyplom za udział dla chętnych)
Nauczyciel- opiekun artystyczny
Opiekunowie artystyczni SP89: Anita Orzechowska, Anita Socha.

Każda placówka może dostarczyć dowolną ilość prac uczniów.
Prace należy dostarczyć do świetlicy górnej do dnia 04 listopada 2019 r. wraz z wypełnioną zgodą, która stanowi załącznik nr 2, 3 do konkursu. Po otrzymaniu prac, zostaną przesłane pocztą do Organizatora konkursu.

Informacje dodatkowe:
Komisja powołana przez Organizatora konkursu wyłoni zdobywców nagrodzonych miejsc i wyróżnień. Prace będą oceniane pod względem samodzielności, pomysłowości w interpretacji tematu, estetyki. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane pocztą na wskazany przez uczestnika adres. Opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni telefonicznie. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.
Lista nagrodzonych w konkursie prac zostanie opublikowana na stronie internetowej świetlicy www.swietlica.zspgieraltowice.pl

Prezentacja nagrodzonych prac w postaci wystawy pokonkursowej nastąpi po ogłoszeniu wyników (listopad).
Prace konkursowe nie będą zwracanie i przechodzą na własność organizatora.
Chętni uczestnicy, otrzymają dyplom za udział w konkursie drogą e-mailową
do samodzielnego wydrukowania.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika i opiekuna w zakresie realizacji konkursu.

Załączniki