Rekrutacja do klas pierwszych 2020/2021

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu dotyczące zmiany terminów rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021.

Zarządzenie dyrektora w sprawie nowych terminów rekrutacji

Poniżej zamieszczamy wyjaśnienia dotyczące zmiany terminu ogłoszenia listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021

Informacja dla rodziców przyszłorocznych pierwszoklasistów

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu

Przypominamy, że rekrutacja do szkół podstawowych dla dzieci, które we wrześniu rozpoczną naukę w pierwszej klasie, będzie odbywać się w terminie 6 – 27 kwietnia.

W pierwszej kolejności do pierwszej klasy przyjmowane są dzieci z obwodu. Dzieci te nie podlegają rekrutacji. Nie zwalnia to jednak rodziców z konieczności zapisu dziecka do szkoły – należy wypełnić zgłoszenie.

WAŻNE! Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną rodzice proszeni są, aby zarówno zgłoszenia i wnioski o przyjęcie dziecka, jak i pozostałe dokumenty będące potwierdzeniem spełnionych kryteriów wysyłali drogą elektroniczną (skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami) na adres nabor@sp89poznan.edu.pl lub pocztą tradycyjną (za potwierdzeniem odbioru). Dokumenty należy przesłać wyłącznie do placówki pierwszego wyboru.

Dokumenty można również zostawiać w zamkniętej i opisanej kopercie w godz. 7:00 – 13:00 w skrzynce znajdującej się w wejściu do holu szkoły. Jednocześnie prosimy o informację telefoniczną o fakcie pozostawienia dokumentów (61 8 485 361).

Przypominamy, że dokumenty muszą być podpisane przez obu rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

Preferowaną przez naszą szkołę formą dostarczania dokumentów jest poczta elektroniczna lub skrzynka w holu szkoły.

Poniżej zamieszczamy dokumenty będące załącznikami do wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej (dotyczy dzieci spoza obwody naszej szkoły):
Oświadczenie 1
Oświadczenie 3
Oświadczenie 4
Oświadczenie 5

Terminy rekrutacji

Wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, w związku z powyższym będzie konieczność dostarczenia do szkoły oryginału dokumentów. Można to jednak będzie zrobić w późniejszym terminie.
Warto także powiadomić mailowo placówki pierwszego wyboru o fakcie wysłania wniosku pocztą.

Informacja o terminie dostarczenia oryginału wniosku będzie podana przez Wydział Oświaty na stronach Miasta i NABÓR oraz w szkołach biorących udział w rekrutacji. Zależy to głównie od okresu zawieszenia zajęć w szkołach.

Kryteria naboru
– Dzieci, których rodzice zapiszą je do szkoły poza miejscem zamieszkania, podlegają procesowi rekrutacji. W tym wypadku decydować będą kryteria naboru:
zamieszkanie kandydata na terenie Poznania – 65 pkt.;
– rodzeństwo kandydata uczy lub będzie uczyć się w tej samej placówce – 30 pkt;
– oboje rodziców lub opiekunów płaci podatki w Poznaniu – 80 pkt;
– wielodzietność rodziny kandydata – 10 pkt.

Rodzicom dzieci, którzy nie dostali się do wybranej placówki, przysługuje możliwość odwołania – w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Harmonogram:
– 6-27 kwietnia – składanie wniosków o przyjęcie dziecka,
– 8 maja – ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
– 8-12 maja – pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka,
– 14 maja – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
– 10-25 czerwca – rekrutację uzupełniającą zaplanowano.

Poniżej zamieszczamy nowy rejon Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu
http://sip.geopoz.pl/sip/oswiata/obwody_2021>

Informator dla rodziców

Uchwała Rady Miasta Poznania w sprawie kryteriów dla uczniów spoza obwodu

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania