Konkurs o św. Janie Pawle II

Organizator konkursu:
Wielkopolski Kurator Oświaty

Cele konkursu:
1. Propagowanie i przybliżenie efektów pracy uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół województwa wielkopolskiego związanych z kultywowaniem postaci Karola Wojtyły, jako niekwestionowanego autorytetu duchowego, politycznego, moralnego i patriotycznego.
2. Zainteresowanie uczniów twórczością, niezwykłym życiem, wrażliwością estetyczną.
3. Promowanie osiągnięć uzdolnionych uczniów i nauczycieli.
4. Doskonalenie organizacji pracy szkół i nauczycieli w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych.
5. Wyzwalanie twórczej postawy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem zdolnym.
6. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań w zakresie twórczości artystycznej.
7. Wyłonienie laureatów i finalistów.

Uczestnicy:
– uczniowie klas IV – VIII.

Zasady konkursu:
-przygotowanie wywiadu radiowego lub filmowego z bliską osobą nt. „Wspomnienia ze spotkań ze św. Janem Pawłem II, w jaki sposób jego osoba i pontyfikat wpłynęły na rozmówcę”
albo
– przygotowanie rozmowy – wywiadu na dowolny temat związany ze św. Janem Pawłem II, w którym odpowiada on na zadawane przez ucznia pytania odpowiednio dobranymi fragmentami nagrań archiwalnych.

Termin konkursu:
– nagranie należy udostępnić na wybranej przez siebie platformie internetowej np. dysk Google i link do nagrania wysłać na adres mailowy monika.opielska@sp89poznan.edu.pl do 29.01,2021r.
lub
-płytę z nagraniem zostawić w portierni do dnia 28.01.2021 r.

Kryteria ocen:
Komisja konkursowa powołana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przy ocenie dostarczonych prac będzie stosowała następujące kryteria:
1) kreatywność i oryginalność prezentowanego materiału,
2) zgodność z celami konkursu wymienionymi w § 3,
3) rzetelność faktów historycznych zawartych w materiałach,
4) poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji informacji,
5) czytelność przekazu, atrakcyjność formy, przejrzystość i układ prezentacji,
6) adekwatność zastosowanych narzędzi i materiałów do osiągnięcia efektu,
7) staranność, estetyka, efekt wizualny, styl, szata graficzna, warstwa techniczna,
8) wartość dydaktyczna i upowszechniająca.

Wyniki konkursu:
1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu w formie komunikatu.
2. Przewidziane nagrody zostaną dosłane drogą pocztową.
3. Prace konkursowe po zakończeniu konkursu będą do odbioru w Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac konkursowych w celach naukowych i dydaktycznych oraz do ich nieodpłatnej publikacji we fragmentach lub w całości.

Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r. poz.1000); Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).
Ogólna klauzula informacyjna i informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty są dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce ochrona danych osobowych.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem wizerunku i akceptacją regulaminu konkursu.

Koordynator konkursu:
Monika Opielska