Konkurs na wykonanie kartki świątecznej w edytorze grafiki GIMP

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu.

Uczestnicy:

uczniowie klas 7 – 8.

Cele konkursu:

Rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów w zakresie grafiki komputerowej.

Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje jeden projekt graficzny w programie GIMP,
– projekt powinien mieć wymiary 600 x 400 pikseli (poziomo lub pionowo),
– jako jeden z elementów pracy uczniowie mogą wykorzystać zdjęcia umieszczone w Internecie,
– prace stają się własnością organizatora,
– praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem autora i klasą, do której uczęszcza.

Kryteria oceniania prac:
– oceniane będą estetyka, pomysł oraz zgodność z tematem.

Termin dostarczenia prac i ogłoszenie wyników:
– prace należy przesłać na jeden z następujących adresów:
hanna.jasiczak@sp89poznan.edu.pl
anna.szymczak@sp89poznan.edu.pl
katarzyna.weclawiak@sp89poznan.edu.pl
lub dostarczyć nauczycielowi informatyki (w wersji elektronicznej) na pendriv’ie lub płycie CD lub DVD do 4 grudnia,
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 6 grudnia 2019 r.

Zasady przyznawania nagród:
– nagrody i dyplomy zostaną przyznane dla miejsc 1 – 3,
– każdy uczestnik konkursu otrzyma 5 punktów w kategorii zachowanie,
– osoby zajmujące miejsca 1 – 3 otrzymają ocenę celującą z informatyki.

Koordynatorzy konkursu:
Hanna Jasiczak,
Anna Szymczak,
Katarzyna Węcławiak.